Dotarła do nas smut­na wia­do­mość, że w so­bo­tę 4 maja 2013 zmar­ła Zofia Racz­kow­ska.
Fo­to­grafik, członek Okręgu Warszawskiego ZPAF od 1984 roku, znana na całym świe­cie ze zdjęć koni.
Po­grzeb od­był się we wto­rek, 7 maja w Ko­mo­ro­wie pod War­sza­wą.

Urodzona w Warszawie w 1932 roku. Od wielu lat fotografowała polskie konie arabskie. Autorka albumów "Pferde, Pferde", "Araber Pferde" i "Aus meinem Tieralbum".
Współpracowała z wieloma wydawnictwami w Polsce i za granicą, publikowała zdjęcia na plakatach, w kalendarzach i pismach o tematyce końskiej. Przez lata fo­to­gra­fo­wa­ła
konie do ka­ta­lo­gu au­kcji Po­lish Pre­sti­ge. Była autorką wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Jak sama mó­wi­ła, pierw­sze zdję­cie konia zro­bi­ła w Biał­ce w 1962 roku,
a konie arab­skie zo­ba­czy­ła w Ja­no­wie Pod­la­skim. Przed obiek­ty­wem jej apa­ra­tu sta­wa­ły naj­słyn­niej­sze araby z Ja­no­wa, Mi­cha­ło­wa, Ku­ro­zwęk i z Biał­ki.
Na pocz­tów­kach i pla­ka­tach z jej zdję­cia­mi wy­ro­sły całe rze­sze mi­ło­śni­ków koni. Skła­da­my wy­ra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia Ro­dzi­nie.ZofiaRaczkowska-960

Album "Konie" wydany w 2011 oku przez Wydawnictwo BOSZ jest pierwszą tak obszerną i kompleksową retrospektywą twórczości Zofii Raczkowskiej, artystki fotografika
zaliczanej do światowej czołówki: od jej wieloletniej, najbardziej znanej pasji - koni arabskich - po wyprawy w dzikie obszary skandynawskie, gdzie fotografowała konie
norweskie. Te dwa wielkie etapy życia i pracy Zofii Raczkowskiej tworzą zasadniczą ramę konstrukcyjną projektu graficznego albumu, prezentującego nie tylko ukochane
zwierzęta autorki, ale też urzekające krajobrazy i bogactwo flory Polski oraz Skandynawii. Część środkową, która w sposób naturalny - dzięki czarno-białym zdjęciom - rozdziela
dwie pozostałe, stanowi zestaw fotografii archiwalnych, związanych z początkami działalności autorki, a zarazem przedstawiających słynne polskie stadniny.